เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: ช.ช้างมหัศจรรย์
Understanding Goal (เป้าหมายของความเข้าใจ) :
นักเรียนเข้าใจชีวิต และสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตการกิน การอยู่ การดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย รู้จักวิธีการดูแลตนเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ครอบครัวและผู้อื่น เกิดการเคารพสิทธ์และเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว


Week 9

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ Topic ช.ช้างมหัศจรรย์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เห็นคุณค่า และสามารถเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
9
21-25 ก.ค. 57
โจทย์ :
- นิทรรศการ
 - การแสดงละคร/เต้นประกอบเพลง
Key  Questions
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ Topic “ช.ช้างมหัศจรรย์” ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ Topic “ช.ช้างมหัศจรรย์”
 Round Rubin  :การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมา

ชง
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ Topic “ช.ช้างมหัศจรรย์” ?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมา
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Topic
ช.ช้างมหัศจรรย์
ใช้
นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
 ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยน คำถาม ข้อสงสัยจากสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับ
Topic “ช.ช้างมหัศจรรย์” เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง
ใช้
- นักเรียนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการแสดงละคร/เต้นประกอบเพลง
เชื่อม
- นักเรียนทุกคน Show and Share
นำเสนอ สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้โครงงาน “ช.ช้างมหัศจรรย์” ให้ครูและเพื่อนๆฟัง

ชิ้นงาน
- การแสดงละคร/เต้นประกอบเพลง
 
ภาระงาน
- การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ Topic ช.ช้างมหัศจรรย์ให้ผู้อื่นเข้าใจ
- การวางแผนการแสดงละคร/ร้องเพลงความรู้ :
สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ Topic ช.ช้างมหัศจรรย์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชี้ ให้เห็นคุณค่า แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

ภาพตัวอย่างกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 9 เด็กๆได้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้Topic “ช.ช้างมหัศจรรย์” ตลอดทั้ง Q.1 ที่ผ่านมา เด็กๆได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการเต้นประกอบเพลง
    อีกทั้งยังมีฐานการเรียนรู้จากผู้ปกครองที่มาร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้พิเศษให้กับเด็กๆ ทั้งประกอบอาหารและงานฝีมือของใช้ทำเอง เด็กๆตื่นเต้นกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา นอกจากนั้นนังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู เด็กและผู้ปกครองด้วยกันเองด้วยค่ะ
    จากนั้นคุณครู เด็กๆ และผู้ปกครองได้ร่วมกันพูดคุยถึงสิ่งที่สังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆของเด็กและสิ่งที่จะร่วมกันพัฒนา ซึ่งในวันนี้เด็กๆผู้ปกครองได้ห่อข้าวมาแบ่งปันและรับประทานร่วมกันค่ะ

    ตอบลบ