เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: ช.ช้างมหัศจรรย์
Understanding Goal (เป้าหมายของความเข้าใจ) :
นักเรียนเข้าใจชีวิต และสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตการกิน การอยู่ การดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย รู้จักวิธีการดูแลตนเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ครอบครัวและผู้อื่น เกิดการเคารพสิทธ์และเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว


Week 7

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการดูแลร่างกายของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี และสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
7
7-11 ก.ค.57
โจทย์ :
- สุขภาพ
- โรค
Key  Questions
- ถ้าเราไม่ดูแลร่างกายจะเป็นอย่างไร?
- นักเรียนคิดว่าทำไมเราถึงป่วย แล้วเราจะทำอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลร่างกายและ โรคของคน
Blackboard  Share : ร่วมกันเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
Wall  Thinking : Flow Chart ขั้นตอนการประกอบอาหาร
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ภาพโปสเตอร์การทำความสะอาดอวัยวะส่วนต่างๆ เช่น มือ ฟัน ร่างกาย
- สื่ออุปกรณ์การแปรงฟัน ได้แก่ ฟันปลอม แปรงสีฟัน
- คลิปวีดีโอ กิน อยู่ คือ ตอน “คนเลี้ยงช้าง”

ชง
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “คุณแม่นักซักผ้า”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการอุปกรณ์สำหรับซักผ้าและการทำความสะอาดอื่นๆ สามาถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ใช้
นักเรียนร่วมทำความสะอาดเสื้อผ้าของตนเองและอาคารอนุบาล
ชง
- ครูนำภาพโปสเตอร์การทำความสะอาดอวัยวะส่วนต่างๆ เช่น มือ ฟัน ร่างกาย มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูนำสื่ออุปกรณ์การแปรงฟัน ได้แก่ ฟันปลอม แปรงสีฟัน มาสาธิตวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี
เชื่อม
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆ / การเล่นอย่างปลอดภัย / ปัจจัยที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง
-  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด“ถ้าเราไม่ดูแลร่างกายจะเป็นอย่างไร?” “นักเรียนคิดว่าทำไมเราถึงป่วย แล้วเราจะทำอย่างไร?
ชง
ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ กิน อยู่ คือ ตอน “คนเลี้ยงช้าง”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร?
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ (โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามินจากผัก วิตามินจากผลไม้)
- ครูและนักเรียนร่วมกันเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
 ใช้
นักเรียนเขียน Flow Chart ขั้นตอนการประกอบอาหาร
เชื่อม
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับส่วนประกอบของอาหารเมนู “สลัดผักผลไม้”
ชิ้นงาน
-  Flow Chart ขั้นตอนการประกอบอาหาร
- ประกอบอาหารเมนู “สลัดผักผลไม้”

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยว กับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
- การทำความสะอาดเสื้อผ้าของตนเองและความสะอาดอาคารอนุบาล
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการดูแลร่างกายของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี และสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
- การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู
ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
-   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ตัวอย่างภาพกิจกรรมตัวอย่างภาพชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 7 เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลและเลี้ยงดู ช้างกับคน ซึ่งคุณครูได้นำภาพอาหารหลัก 5 หมู่มาให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าแต่ละหมู่สำคัญอย่างไร ให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเรา เด็กๆต่างให้เหตุผลตามความเข้าใจของตนเองได้เป็นอย่างดี
  น้องหนุน : เราดื่มนมเยอะๆ ร่างกายจะโตและแข็งแรง
  น้องใยแก้ว : เรากินผักผลไม้ ฟันจะแข็งแรง ผิวสวยด้วยค่ะ
  น้องโอบอ้อม : เรากินไข่ทุกวัน ร่างกายเราก็แข็งแรง
  ในวันอังคารคุณครูและเด็กๆร่วมกันประกอบอาหารเมนู “สลัดผักผลไม้รวม” เด็กๆ สนุกกับการได้เป็นพ่อครัวแม่ครัวตัวน้อย ไม่ว่าจะปลอกไข่ต้ม แกะข้าวโพด ลำไย เด็ดผักสลัด ในวันนั้น เมื่อทำเสร็จคุณครูและเด็กๆ รับประทานสลัดผักผลไม้รวม ร่วมกันค่ะ
  วันต่อมาคุณครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมเราถึงป่วย แล้วเราจะทำอย่างไร?” ซึ่งเด็กๆต่างให้เหตุผลได้ดีทีเดียว
  น้องน้ำ : เพราะเราตากฝนครับ ถึงไม่สบาย
  น้องต้นกล้า : เพราะเราตากแดดนานๆ ตัวก็จะร้อนแล้วก็ไม่สบาย
  น้องฟอร์ด : เพราะฝุ่น จะเข้าไปในจมูกเราแล้วก็ทำให้เราจามบ่อยๆ หายใจไม่ออก แล้วก็ป่วยครับ
  น้องชิน : เราไม่สบายก็ต้องไปหาหมอครับ
  น้องแป้ง : ถ้าเราป่วย ก็ต้องหายามาทานค่ะ
  น้องกุ้ง : ถ้าเราไม่สบายก็ต้องทานผักผลไม้เยอะๆค่ะ ร่างกายเราจะได้แข็งแรง
  น้องหยก : ไม่สบายเราก็ต้องทานไข่ ดื่มนม ร่างกายจะได้แข็งแรงค่ะ
  น้องโอบอ้อม : ก่อนที่จะกินอะไร ต้องล้างมือให้สะอาด จะได้ไม่มีเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายของเราค่ะ
  ในวันพฤหัสบดีคุณครูได้สาธิตการแปรงฟันอย่างถูกวิธี และการซักผ้า จากนั้นเด็กๆ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมการแปรงฟัน และซักผ้า ทุกคนต่างสนุกและกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีค่ะ และในวันศุกร์เด็กๆ ครูและผู้ปกครอง ได้ร่วมทำกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาที่ วัดจันทราวาส ค่ะ

  ตอบลบ