เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: ช.ช้างมหัศจรรย์
Understanding Goal (เป้าหมายของความเข้าใจ) :
นักเรียนเข้าใจชีวิต และสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตการกิน การอยู่ การดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย รู้จักวิธีการดูแลตนเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ครอบครัวและผู้อื่น เกิดการเคารพสิทธ์และเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว


Week 8

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายความเชื่อมโยง/ความสัมพันธ์ของคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


Week

Input

Process

Output

Outcome
8
14-18 ก.ค. 57


โจทย์ :
ความสัมพันธ์ (คน พืช สัตว์)
Key  Questions
สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันอย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms :ร่วมระดมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตคน พืช สัตว์
Blackboard  Share : ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของตนเอง และผู้อื่น
Wall  Thinking : ปั้นดินน้ำมันความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทานเรื่อง “เป็นเพื่อนกันนะ”
“ตั๊กแตนผู้ซื่อสัตย์”

ชง
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “เป็นเพื่อนกันนะ” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของตนเอง และผู้อื่น
ใช้
นักเรียนปั้นดินน้ำมันความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ
ชง
 ครูเล่านิทานเรื่อง “ตั๊กแตนผู้ซื่อสัตย์” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่น เช่น พ่อ – แม่, ครู, เพื่อน / การปฏิบัติตนต่อสถานที่ต่างๆ เช่นบ้าน โรงเรียน
ใช้
นักเรียนทำ Flow Chart หน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
ชง
 ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม “ตามรอย”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันอย่างไร”
ใช้
นักเรียนวาดภาพความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตคน พืช สัตว์
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันท่องคำคล้องจอง “สิ่งมีชีวิต
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันของสรรพสิ่งบนโลก
ชิ้นงาน
- ปั้นดินน้ำมันความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ
 - Flow Chart หน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
- วาดภาพความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตคน พืช สัตว์


ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยว กับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตคน พืช สัตว์
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายความเชื่อมโยง/ความสัมพันธ์ของคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
- การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู
ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
-   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ตัวอย่างภาพกิจกรรมตัวอย่างภาพชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 8 เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ คน พืช สัตว์ ซึ่งเด็กๆได้ฟังนิทานเรื่องโลกนี้มีไว้แบ่งปันจากนั้น คุณครูได้ใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันอย่างไร?” เด็กๆต่างให้เหตุผลตามความเข้าใจของตนเองได้เป็นอย่างดี
  น้องน้ำ : เรากับช้างเป็นเพื่อนกันได้ครับ เพราะช้างเล่นกับเรา
  น้องฟอร์ด : ครูครับหอมนิลเป็นหมา แต่ก็เป็นเพื่อนกับเราได้ เพราะเล่นด้วยกัน
  น้องชิน : เราก็เป็นเพื่อนกับสัตว์ต่างๆได้ครับ
  น้องป๋อ : เราเป็นเพื่อนกับช้างได้ครับ เพราะช้างใจดี
  อีกทั้งสัปดาห์นี้เด็กๆยังได้เป็นพ่อครัว แม่ครัวตัวน้อยในการทำขนนคุกกี้แสนอร่อย โดยมีพี่พลอยใจดีมาช่วยให้คำแนะนำในการจัดเตรียมส่วนผสมและสนุกกับการปั้นคุกกี้เป็นรูปต่างตามความสนใจของตนเองด้วยนะคะ

  ตอบลบ