เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: ช.ช้างมหัศจรรย์
Understanding Goal (เป้าหมายของความเข้าใจ) :
นักเรียนเข้าใจชีวิต และสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตการกิน การอยู่ การดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย รู้จักวิธีการดูแลตนเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ครอบครัวและผู้อื่น เกิดการเคารพสิทธ์และเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว


Week 4

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายโครงสร้าง/หน้าที่ของร่างกายของคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งบอกความเหมือน/ความต่างให้ผู้อื่นเข้าใจได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
4
16-20 มิ.ย.57
โจทย์ :
หน้าที่ของอวัยวะ
 (ช้างเชื่อมโยงมาสู่คน)
Key  Questions
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนมีงวงเหมือนช้าง?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะของช้างกับคนว่าเหมือนหรือต่างกัน
Blackboard  Share : รูปร่าง ลักษณะของช้างและคน
Wall  Thinking : วาดภาพโครงสร้างคนและเขียนคำศัพท์ประกอบ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ภาพช้างและคน
- คำคล้องจอง “Body
- เพลง “ตาดู หูฟัง”
ชง
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนท่องคำคล้องจอง “Body ร่างกาย”
- ครูนำภาพช้างมาให้นักเรียนสังเกต
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับหน้าที่อวัยวะของช้าง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “งวงช้างทำหน้าที่อะไร? ถ้าช้างไม่มีงวงจะเป็นอย่างไร? ถ้าช้างไม่มีตาจะเป็นอย่างไร? จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนมีงวงเหมือนช้าง?
ใช้
นักเรียนทำใบงานวาดภาพปลาและคนตามจินตนาการสร้างสรรค์ เช่น คนมีงวง, ช้างมีมือ ฯลฯ เป็นต้น
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ตาดู หูฟัง”
- ครูนำสิ่งของใส่กล่องทึบให้นักเรียนคลำและทายชื่อสิ่งของจากนั้นครูเฉลย
- ครูนำแว่นขยายมาให้นักเรียนสังเกต
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของแว่นขยาย
- นักเรียนสำรวจตาและอวัยวะบนใบหน้าของเพื่อน โดยใช้แว่นขยาย
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาจากกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้
- นักเรียนประดิษฐ์โมบายช้าง
ชง
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ปากของใครนะ”
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในนิทาน และเชื่อมโยงมาสู่การดูแลรักษาอวัยวะ (ฟัน)
- ครูสาธิตวิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธี
ชง
ครูนำภาพช้างและคนมาให้นักเรียนสังเกต
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับโครงสร้างหน้าที่อวัยวะของคนและช้าง


ชิ้นงาน
-ใบงานวาดภาพช้างและคนตามนตนาการสร้างสรรค์ เช่น คนมีงวง, ช้างมีมือ ฯลฯ เป็นต้น
- ประดิษฐ์โมบายช้าง
- ติดตัวเลขบอกจำนวนอวัยวะ

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยว กับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ หน้าที่ของอวัยวะของช้างกับคนว่าเหมือนหรือต่างกัน
ความรู้ :
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายโครงสร้าง/หน้าที่ของร่างกายของคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งบอกความเหมือน/ความต่างให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู
ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
-   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ตัวอย่างภาพกิจกรรม


ตัวอย่างภาพชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 4 ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายภายนอกของช้างและคน คุณครูได้กระตุ้นด้วยคำถามที่ว่า ถ้านักเรียนมีอวัยวะ เช่น งวง งา เหมือนช้าง จะทำอย่างไร?
  ซึ่งเด็กๆ ต่างให้เหตุผลตามความเข้าใจของตนเองได้อย่างน่าสนใจ
  น้องหนุน : ถ้าผมมีหางเหมือนช้าง จะเอาไว้ไล่แมลงวันครับ
  น้องแป้ง : ถ้าหนูมีงวงเหมือนช้าง จะเก็บไว้ เพราะว่าต้องใช้หายใจค่ะ
  น้องต้นหนาว : ถ้าผมมีหูใหญ่เหมือนช้าง จะตัดทิ้ง คุณครูเลยถามต่อว่า เมื่อเราตัดหูแล้วไม่ได้ยินสิ่งต่างๆเลย จะทำอย่างไร? ผมจะสื่อสารด้วยภาษามือแทนครับ เหมือนคนที่พูดไม่ได้เขาก็สื่อสารกันด้วยภาษามือครับ
  น้องกุ้ง : ถ้าหนูมีขา 4 ขาเหมือนช้าง จะตัดออก 2 ขา ให้เหลือเหมือนคนค่ะ
  น้องบอส : ถ้าผมมีหางเหมือนช้าง ผมจะเอาไว้ไล่ยุงครับ
  อีกทั้งในวันพฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน 2557 โรงเรียนมีกิจกรรมวันไหว้ครู ซึ่งเด็กๆ ต่างตื่นเต้นกับการจัดเตรียมดอกไม้ ที่จะนำมามอบให้คุณครู และนำการ์ดสวยๆที่ทำจากความตั้งใจของเด็กๆทุกคน
  ตลอดทั้งสัปดาห์เด็กๆ สนุกกับการทำกิจกรรม และชิ้นงานต่างๆ เช่น ร้อยเชือกกับตะปูรูปช้าง ซึ่งเด็กๆได้ฝึกกล้ามเนื้อมือและความสัมพันธ์ของสายตา เด็กๆสามารถทำออกมาได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ

  ตอบลบ