เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: ช.ช้างมหัศจรรย์
Understanding Goal (เป้าหมายของความเข้าใจ) :
นักเรียนเข้าใจชีวิต และสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตการกิน การอยู่ การดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย รู้จักวิธีการดูแลตนเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ครอบครัวและผู้อื่น เกิดการเคารพสิทธ์และเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว


Week 5

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการเกิดและการเจริญเติบโตของคน พืชและสัตว์ ตลอดจนการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
5
23-27 มิ.ย. 57
โจทย์ :
การเกิด / การเจริญเติบโต
(คน พืช สัตว์)
Key  Questions
การเจริญเติบโตของคนกับช้างแตกต่างกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดและการเจริญเติบโตของคน พืช สัตว์
Blackboard  Share : การเจริญเติบโตของคน พืช สัตว์
Wall  Thinking : ใบงานวาดภาพการเกิด/การเจริญเติบโตของหนู
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คำคล้องจอง “Body
- คลิปวีดีโอ “การเกิดของช้าง” “การเกิดของหนู” “การเกิดของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ”
- รูปภาพการเจริญเติบโตของ พืช สัตว์
- นิทานเรื่อง “หนูอยากกลับไปอยู่ในท้องแม่”

ชง
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนท่องคำคล้องจอง “Body ร่างกาย”
- ครูให้นักเรียนชมคลิปวีดีโอ “การเกิดของหนู”
 “การเกิดของช้าง”  “การเกิดของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากดูคลิปวีดีโอ
ใช้
นักเรียนทำใบงานวาดภาพการเกิด/การเจริญเติบโตของหนู
ชง
- ครูเล่านิทานเรื่อง “หนูอยากกลับไปอยู่ในท้องแม่”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าช้างกับคนมีการเจริญเติบโตที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
เชื่อม
 - ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับวงจรชีวิต การเจริญเติบโตตลอดจนอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกายของคน
ใช้
นักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นรูปหญิงและชาย
ชง
 นักเรียนฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเกิดจากวิทยากรพิเศษ (ผู้ปกครอง)
เชื่อม
 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ฟัง
ใช้
นักเรียนประดิษฐ์พวงกุญแจรูปช้าง
ชง
- ครูให้นักเรียนเล่นเกมเกี่ยวกับวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่น เช่น พืช สัตว์
- ครูนำรูปภาพการเจริญเติบโตของ พืช สัตว์มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “พืชและสัตว์มีการเจริญเติบโตเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับวงจรชีวิตและการเจริญเติบโตของพืช สัตว์
ใช้
นักเรียนทำใบงานวงจรชีวิตการเจริญเติบโตของพืช สัตว์
ชิ้นงาน
- ใบงานวาดภาพการเกิด/การเจริญเติบโตของหนู
- ประดิษฐ์พวงกุญแจรูปช้าง
-ใบงานวงจรชีวิตการเจริญเติบโตของพืช สัตว์
- ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปผู้หญิง /ผู้ชาย
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอและสิ่งทีได้ฟัง
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดและการเจริญเติบโตคน พืช สัตว์
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการเกิดและการเจริญเติบโตของคน พืชและสัตว์ ตลอดจนการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู
ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
-   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ตัวอย่างภาพกิจกรรม


ตัวอย่างภาพชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 5 เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิด/การเติบโตของคนกับช้าง ซึ่งครูให้เด็กๆ ได้ดูคลิปวีโอการเกิดของคน ช้างและสัตว์อื่นๆ ขณะที่ดูการเกิดของช้างซึ่ง ตอนที่แม่ช้างนั้นคลอดลูกช้างออกมา เด็กๆสังเกตเห็นแม่ช้างใช้เท้าเตะที่ตัวลูกช้าง จึงมีคำถามเกิดขึ้น คุณครูครับ/ค่ะ “ทำไมแม่ช้างใช้เท้าเตะลูก?” คุณครูจึงถามว่าเด็กๆคิดอย่างไรคะกับสิ่งที่เห็น เด็กๆตอบตามความเข้าใจของตนเองได้ดีทีเดียว
  น้องฟอร์ด/น้องหนุน : เพราะว่าจะให้ลูกช้างตื่นครับ
  น้องตุ๊กตุ๋น : แม่ช้างเตะลูกช้างแล้วนึกว่าลูกยังไม่ตื่นก็เลยเตะต่อ อาจทำให้ลูกช้างตายค่ะ
  ในวันพุธมีคุณแม่ที่น่ารัก 3 ท่าน ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ในการตั้งครรภ์และคลอดลูกให้กับเด็กๆได้ฟัง อีกทั้งคุณแม่ยังเตรียมอุปกรณ์ที่มาให้เด็กๆได้สัมผัสกับตอนที่คุณแม่ตั้งท้องว่าต้องรับน้ำหนักมากขนาดไหนเป็นระยะเวลาตั้ง 9 เดือน เด็กๆตื่นเต้นกับการได้ทำกิจกรรมและฟังเรื่องราวดีๆจากคุณแม่ ต่างบอกว่า คุณครูครับ/ค่ะ ทำไมหนักจังเลย หายใจยากจังค่ะ ตอนที่ท้องใหญ่ๆ
  วันต่อมาคุณครูเล่านิทานเรื่อง “เจ้าตัวเล็ก” และ“หนูอยากกลับไปอยู่ในท้องแม่” หลังจากที่ได้ฟังนิทาน คุณครูมีคำถาม “เด็กๆอยากกลับไปอยู่ในท้องแม่หรือไม่ เพราะอะไร? ” ทุกคนตอบได้ดีมากค่ะ
  น้องใยแก้ว : ไม่อยากกลับเข้าไปในท้องแม่ค่ะเพราะว่าร้อน อยู่ข้างนอกเย็นสบายค่ะ
  น้องโชว์ : ไม่กลับครับ เพราะว่าเราออกมาแล้ว
  น้องตุ๊กตุ่น : อยากกลับค่ะ เพราะในท้องแม่อุ่นดี
  ตลอดทั้งสัปดาห์เด็กๆ สามารถทำกิจกรรมที่ฝึกกล้ามเนื้อมือและความสัมพันธ์ของสายตาออกมาได้ดีทีเดียว เช่น ร้อยที่คั้นหนังสือ แปลงร่างขี้ดินสอเป็นรูปต่างๆ วาดภาพการเติบโตของคน ซึ่งทุกคนต่างก็สนุกกับกิจกรรมค่ะ

  ตอบลบ