เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: ช.ช้างมหัศจรรย์
Understanding Goal (เป้าหมายของความเข้าใจ) :
นักเรียนเข้าใจชีวิต และสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตการกิน การอยู่ การดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย รู้จักวิธีการดูแลตนเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ครอบครัวและผู้อื่น เกิดการเคารพสิทธ์และเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว


Week 3

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายโครงสร้างของร่างกายของคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บอกความเหมือน/ความต่างให้ผู้อื่นเข้าใจได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
3
9 - 13 มิ.ย.57
โจทย์ :
- โครงสร้าง
- รูปร่าง ลักษณะ
 (ช้างเชื่อมโยงมาสู่คน)
Key  Questions
- จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนมีงวงเหมือนช้าง?
- ช้างกับคนมีอวัยวะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ ของช้างกับคนว่าเหมือนหรือต่างกัน
- ระดมความคิดเห็นในการตอบปริศนาอะไรเอ่ย
Blackboard  Share : รูปร่าง ลักษณะของช้างและคน
Wall  Thinking : วาดภาพโครงสร้างคนและเขียนคำศัพท์ประกอบ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ปริศนาอะไรเอ่ย
- คำคล้องจอง “Body
ชง
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูนำภาพโปสเตอร์ รูปร่างลักษณะของช้างมาให้นักเรียนสังเกต
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนคิดว่าช้างมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของช้างจากภาพโปสเตอร์
ชง
- ครูและนักเรียนท่องคำคล้องจอง “Body ร่างกาย”
- ครูวาดภาพคนให้นักเรียนสังเกตรูปร่างลักษณะอวัยวะของคน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ช้างกับคนมีอวัยวะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอวัยวะของคน
ใช้
- นักเรียนทำใบงานวาดภาพโครงสร้างคนและเขียนคำศัพท์ประกอบ
ชง
ครูทายปริศนาอะไรเอ่ย? เกี่ยวกับอวัยวะในร่างกาย
เชื่อม
นักเรียนช่วยกันระดมความคิดในการตอบปริศนาอะไรเอ่ย ?
ใช้
ปะติดส่วนประกอบบนใบหน้า
ชง
- ครูนำภาพคนมาให้นักเรียนสังเกต
- เล่นเกม “วางให้ตรง”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกาย เช่น คนมีตากี่ตา,คนมีหูกี่ข้าง,คนมีนิ้วมือกี่นิ้ว
ใช้
นักเรียนทำใบงานโยงเส้นจับคู่ภาพอวัยวะกับจำนวน
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับโครงสร้างอวัยวะของคนกับช้างที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ใบงานวาดภาพโครงสร้างคนและเขียนคำศัพท์ประกอบ
- ใบงานใบงานโยงเส้นจับคู่ภาพอวัยวะกับจำนวน
- ปะติดส่วนประกอบบนใบหน้า

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยว กับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ ของช้างกับคนว่าเหมือนหรือต่างกัน
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายโครงสร้างของร่างกายของคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บอกความเหมือน/ความต่างให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
 ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู
ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
-   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ภาพตัวอย่างกิจกรรมภาพตัวอย่างชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 3 เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายภายนอกของช้างและคน ซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้ให้การบ้านครอบครัว คือ ตุ๊กตาหุ่นมือพี่ช้าง โดยให้เด็กๆนั้นกลับไปทำร่วมกันกับคนในครอบครัวของตนเอง และในเช้าวันจันทร์เด็กๆต่างก็นำหุ่นมือพี่ช้างมาส่งที่คุณครูและได้บอกเล่าเรื่องราวที่ได้ทำให้คุณครูและเพื่อนๆได้ฟัง
  น้องนโม : ผมทำกับคุณแม่ตั้ง 3 ตัว กว่าจะได้ตุ๊กตาหุ่นมือพี่ช้างมาครับ เพราะตอนทำครั้งแรก ใส่มือไม่ได้ครับ
  น้องตุ๊กตุ่น : หนูทำกับคุณแม่ ส่วนต่างๆเหมือนพี่ช้างค่ะ ยกเว้นตรงงวงเหมือนปากยุงมากกว่าเพราะว่ามันแหลมค่ะ
  น้องฟอร์ด : ผมช่วยแม่ตัดตาพี่ช้าง ตาก็เลยไม่เท่ากันครับ
  อีกทั้งเด็กๆ ยังสามารถที่จะบอกถึงหน้าที่ของโครงสร้างร่างกายของคนและช้างได้ เป็นอย่างดี อย่างเช่น
  น้องบอส : คิ้วมีไว้ยัก ครับ
  น้องหนุน : ฟันเรามีไว้เคี้ยวอาหารครับ
  น้องกุ้ง : คิ้วมีไว้เขียนค่ะ
  น้องต้นหนาว : มือเราเอาไว้หยิบ จับ ปั้น ฉีก สิ่งของครับ
  ตลอดทั้งสัปดาห์เด็กๆ สนุกกับการทำกิจกรรม และชิ้นงานต่างๆ ซึ่งสามารถทำออกมาได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ

  ตอบลบ