เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: ช.ช้างมหัศจรรย์
Understanding Goal (เป้าหมายของความเข้าใจ) :
นักเรียนเข้าใจชีวิต และสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตการกิน การอยู่ การดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย รู้จักวิธีการดูแลตนเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ครอบครัวและผู้อื่น เกิดการเคารพสิทธ์และเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว


Week 1-2

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
1 2
26 พ.ค.-6 มิ.ย.57

โจทย์ :
 เรื่องที่อยากเรียนรู้
Key  Questions
- นักเรียนเห็นอะไร และได้เรียนรู้อะไรจากการเดินสำรวจ?
- นักเรียนคิดว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างไร?
- สิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟัง
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
Card & Chart : เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Think  Pair Share : สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
Blackboard  Share : ชื่อ Topic
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- ภาพยนตร์การ์ตูน เรื่อง ก้านกล้วย
- นิทาน เรื่อง อัลเฟรด

ชง
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตรอบบริเวณโรงเรียน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นอะไร และได้เรียนรู้อะไรจากการเดินสำรวจ?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นจากการสำรวจรอบๆ บริเวณโรงเรียน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนคิดว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างไร?
ชง
- ครูให้นักเรียนดูภาพยนตร์การ์ตูน เรื่อง “ก้านกล้วย”
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร?” “นักเรียนคิดว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไร?” “สิ่งที่เห็นในหนังมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากดูภาพยนตร์
ชง
- ครูเล่าประสบการณ์ในวัยเด็กเกี่ยวกับเรื่องช้าง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเคยเห็นช้างที่ไหนบ้าง และรู้สึกอย่างไร?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับช้างที่ตนเคยพบเห็น
ชง
- ครูเล่านิทาน เรื่อง “อัลเฟรด” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องช้าง
- ครูกระตุ้น “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด สิ่งที่นัก เรียนอยากเรียนรู้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างไร?”
เชื่อม
- ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนแต่ละคน โดยให้นักเรียนวาดภาพเรื่องที่อยากเรียนรู้ 1 เรื่อง ต่อ
การ์ด 1 แผ่น (Card & Chart)
- ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่เรื่องที่
ต้องการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน
ใช้
นักเรียนวาดภาพ (Card & Chart) สิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Q.1/2557
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าหัวข้อ Topic ที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้และช่วยกันจัดหมวดหมู่สิ่งที่
ตนเองอยากเรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น และ ร่วมกันตั้งชื่อหัวข้อ Topic โดยใช้วิธีการ
 Blackboard  Share
- นักเรียนช่วยกันระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือคิด Black board Share
ใช้
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากรู้ ( Think Pair Share )

ชิ้นงาน
- Card & Chart วาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
- วาดภาพต่อจุดรูปสัตว์ต่างๆ
-ใบงานวาดภาพช้าง
- แสดงท่าทางประกอบเพลง
- เล่นสีน้ำภาพช้าง
ภาระงาน
- พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยว กับการดูภาพยนตร์เรื่อง “ก้านกล้วย”

ความรู้ :
แสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
- การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
    - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ตัวอย่างภาพกิจกรรมตัวอย่างภาพชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

 1. เช้าวันจันทร์ ที่ 26 พ.ค. 57 เป็นสัปดาห์แรกที่น้องๆอนุบาล 1 เริ่มเข้าสู่การเรียนรู้โครงงาน โดยที่วันแรกคุณครูได้พาเด็กๆเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตรอบบริเวณโรงเรียน ขณะที่เดินสำรวจเด็กๆ ก็มีคำขึ้นมาถามตลอดเวลา
  น้องฟอร์ด : คุณครูครับทำไมโรงเรียนมีพี่กบด้วยครับ ?
  น้องบอส: คุณครูทำไมพี่ผีเสื้อไม่กลับบ้าน ทำไมถึงเกาะอยู่กับไม้นิ่งๆครับ ?
  น้องเป้ : ครูครับผมเห็นหอยเชอรี่ กับไข่สีชมพูเยอะมากตรงบ้านพี่ม.1
  วันต่อมาเด็กๆได้ดูหนังการ์ตูน เรื่อง ก้านกล้วย ซึ่งคุณครูสังเกตเห็นว่าเด็กๆมีแววตาความตื่นเต้น สนใจ และลุ้นระทึกกับเหตุการณ์ที่เกิดในหนังการ์ตูนที่ได้ชม พร้อมๆกับพูดคาดเดาเหตุการณ์ในเรื่องต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรกับกลุ่มเพื่อนๆในห้องด้วยกันเอง หลังจากนั้นคุณครูได้ตั้งคำถามกับเด็กๆว่า “เห็นอะไร รู้สึกอย่างไร?” หลายคนสามารถบอกเล่าความรู้สึกได้เป็นอย่างดี อย่างเช่น
  น้องชิน : ชินชอบช้างก้านกล้วยเพราะว่าน่ารัก
  น้องบอส : ชอบช้างชบาแก้วเพราะตัวเองชอบสีชมพูและบอสมีเหตุการณ์ที่นำมาถามคุณครูและคุณป้าแม่บ้าน และกลับไปถามพ่อกับแม่ที่บ้าน คือ ทำไมพ่อก้านกล้วยถึงตายเหลือแต่กระดูก?
  น้องใยแก้ว : หนูชอบชบาแก้วกับก้านกล้วยค่ะ เพราะว่าน่ารัก
  น้องกุ้ง : ชอบชบาแก้ว เพราะว่าสวย ใจดี
  จากนั้นทุกคนได้วาดภาพสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ ปรากฏว่าส่วนใหญ่อยากเรียนรู้เรื่องช้าง มีบางส่วนที่อยากเรียนเรื่องที่ต่าง คือ น้องนโมอยากเรียนรู้เรื่องรถโม่ เพราะว่าชอบและที่บ้านก็ทำเกี่ยวกับปูน และในวันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์เด็กๆได้ร่วมกันตั้งชื่อ Topicและได้ชื่อว่า Topic “ช.ช้างมหัศจรรย์”
  สัปดาห์ที่สอง คุณครูเชื่อมเข้าสู่สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับช้าง โดยภาพรวมทุกคนสามารถบอกได้เกี่ยวกับช้าง อย่างเช่น
  น้องหนุน : ช้างมีหูใหญ่ 2 ข้าง
  น้องหยก : ช้างต้องตายเหมือนคนค่ะ
  น้องนโม : ช้างมีขา 4 ขาครับ
  น้องโอบอ้อม : ทำไมช้างบินไม่ได้คะ
  น้องแป้ง : ช้างสามารถตกปลาได้ไหมคะ
  และในสัปดาห์นี้เด็กๆได้ทำชิ้นงาน และร้องเพลงประกอบท่าทางนำเสนอเป็นกลุ่ม ซึ่งทุกคนตื่นเต้นและสนุกกับการทำกิจกรรมกันเลยทีเดียวค่ะ

  ตอบลบ