เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: ช.ช้างมหัศจรรย์
Understanding Goal (เป้าหมายของความเข้าใจ) :
นักเรียนเข้าใจชีวิต และสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตการกิน การอยู่ การดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย รู้จักวิธีการดูแลตนเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ครอบครัวและผู้อื่น เกิดการเคารพสิทธ์และเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว


Week 6

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถสามารถอธิบายความเหมือน / ความแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิง และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
6
30 มิ.ย. - 4 ก.ค.57
โจทย์ :
ความแตกต่างระหว่าง ชาย หญิง
Key  Questions
นักเรียนคิดว่าเพศหญิง และเพศชาย แตกต่างกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภท/สายพันธุ์(ช้างเชื่อมโยงมาสู่คน)
Blackboard  Share : ความเหมือนและแตกต่างของเพศชาย/เพศหญิง
Wall  Thinking : วาดภาพโครงสร้างคนและเขียนคำศัพท์ประกอบ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ภาพประเภท/สายพันธุ์ช้างและคน
- เพลง “ช้าง”
- ภาพโปสเตอร์การแต่งกายของชนชาติต่างๆ
- นิทานเรื่อง “ลูกเป็ดขี้เหร่”
- คลิปวีดีโอสารคดีท่องโลกกว้าง ตอน ช้าง

ชง
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอสารคดีท่องโลกกว้าง ตอน ช้าง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ
ใช้
นักเรียนประดิษฐ์ที่คั้นหนังสือ
ชง
- ครูให้นักเรียนสังเกตภาพโปสเตอร์รูปช้างสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของช้าง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ช้างแต่ละประเภทมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร?” “ช้างแต่ละสายพันธุ์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพที่ได้สังเกต
- นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับประเภทของช้างที่เคยพบเห็นในท้องถิ่น
ของนักเรียน
ใช้
นักเรียนทำใบงานเขียน web ประเภทของช้าง
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ช้าง”
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกมจับคู่คนชนชาติต่างๆ
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ชง
ครูเล่านิทานเรื่อง “ลูกเป็ดขี้เหร่” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่คนชนชาติต่างๆ
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเชื้อชาติต่างๆของคน เชื่อมโยงสู่เชื้อชาติและความเป็นมาของชื่อนักเรียน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “คนต่างชนชาติมีรูปร่างเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร?
ใช้
นักเรียนปะติดชุดชนชาติต่างๆ

ชิ้นงาน
-ใบงานเขียน web ประเภทของช้าง
- ประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ
- ปะติดชุดชนชาติต่างๆ

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยว กับกิจกรรมที่ได้ดูและได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประเภท/สายพันธุ์ของช้าง (เชื่อมโยงมาสู่คน)
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมือนหรือความแตกต่างของคนต่างชนชาติ
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถสามารถอธิบายความเหมือน / ความแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิง และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
- การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
 ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู
ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
-   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ตัวอย่างภาพกิจกรรม


ตัวอย่างภาพชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 6 เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภท/สายพันธุ์ของช้างกับคน ซึ่งคุณครูได้นำภาพสายพันธุ์ของช้างมาให้เด็กๆได้สังเกตทั้งความเหมือนความต่างของช้าง และในวันอังคารมีผู้ปกครองที่น่ารักได้มาร่วมทำกิจกรรมสนุกๆกับการเข้าฐานอาเซียน 10 ประเทศ เพื่อเชื่อมโยงสู่ชนชาติ/เชื้อชาติต่างๆด้วย และเรียนรู้การแต่งกาย คำทักทายของประเทศต่างๆ
  ในวันพุธคุณครูได้ให้เด็กๆ เรียนรู้การใช้แว่นขยายในการสำรวจรูปร่างหน้าตาของเพื่อนผู้หญิงและผู้ชายว่ามีลักษณะที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร เด็กๆต่างให้เหตุผลตามความเข้าใจของตนเองได้เป็นอย่างดี
  น้องแป้ง : ผู้หญิงกับผู้ชายจะมีใบหน้าที่ต่างกันตรงที่ผู้หญิงจะหน้าเล็กกว่าผู้ชายค่ะ
  น้องบอส : ผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันตรงที่ผมครับ
  น้องฟอร์ด : ผู้หญิงจะมีตัวเล็กกว่าผู้ชาย
  และในวันศุกร์เด็กๆ ได้มีโอกาสไปเรียนรู้กิจกรรมการสาวไหมของพี่ ป.3 ตลอดทั้งสัปดาห์เด็กๆทุกคนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เป็นอย่างดี และได้สร้างสรรค์ชิ้นงานพวงกุญแจรูปช้าง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ของห้องเรียนน้องอนุบาล ซึ่งเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือและความสัมพันธ์ของสายตา เด็กๆสามารถทำออกมาได้อย่างสวยงามเลยทีเดียว

  ตอบลบ